VJERA I DUHOVNOST

Proroštvo bl. Anne Katharine Emmerich o tami koja očekuje Crkvu: “Vidjeh Petrovu Crkvu dok je oluje oštećivahu, misa bijaše kratka…”

Proroštva bl. Anne Katharine Emmerich Blažena Anna Katarina Emerich, izuzetna mistična duša rođena je u pobožnoj i siromašnoj obitelji u Njemačkoj. Od malena je imala istančan duh za raspoznavanje svetog od nesvetoga kao i milosrđe za siromašne i bolesne ljude. Od kad je znala za sebe sve što je imala, a ionako je bilo malo i oskudno davala je onima u potrebi. Zaredila se i ušla u red augustinki gdje je uz strašna i velika trpljenja dobila vizije Isusova života.

Vizije su se odonosile na budućnost Crkve, sadržavale nevjerojatne detalje, ne samo Isusova života, nego i Marije i brojnih svetaca, a zapanjujuće je to što iako nikada nije posjetila svetu zemlju, a nije niti čitala Bibliju jer je bila neuka, donosila je zaprepašćujuće detalje koji su bili točni, na čuđenje brojnih povjesničara i arheologa koji su se njenim vizijama služili za otkrivanje mnogog blaga iz povijesti crkve.

Na temelju njezine vizije pronađena je i kuća Blažene Djevice Marije, na prema detaljnom opisu muke ove blaženice Mel Gibson napravio je Pasiju, film o muci našeg Spasitelja Isusa Krista.

Ivan Pavao II. 3. listopada 2004 godine ovu je mukom obavijenu redovnicu proglasio blaženom.

,Misa bijaše kratka. Evanđelje se svetog Ivana ne čitaše na kraju. Vidjeh druge mučenike, ne sada nego u budućnosti… Vidjeh tajne sljedbe kako nemilosrdno podrivaju veliku Crkvu. Blizu njih vidjeh strašnu neman koja izlažaše iz mora… U cijelome svijetu dobre i pobožne osobe, a osobito kler, bijahu uznemiravane, mučene i bacane u tamnicu. Imah osjećaj da će jednoga dana postati mučenicima.”

,,Vidjeh čudnu crkvu koja se gradila protiv svakog pravila… Ne nadgledaše anđeli djela izgradnje. U toj crkvi ne bijaše ničega što je dolazilo s visine… Bijahu samo podjele i kaos. Posrijedi je najvjerojatnije crkva koja je ljudsko djelo, koja slijedi posljednju modu…”.

,Vidjeh koliko će biti zlokobne posljedice ove lažne crkve. Vidjeh kako joj se povećavahu dimenzije; heretici svake vrste dolažahu u grad (Rim). Mjesni kler postade mlakim, vidjeh veliku tamu… Tada se učini da se viđenje proširivaše na sve strane. Cijele katoličke zajednice bijahu ugnjetavane, uznemiravane, proganjane i lišavane svoje slobode. Vidjeh mnoge crkve koje se zatvarahu, svagdje velike patnje, ratovi i prolijevanje krvi. Divlja i neuka svjetina poduzimaše nasilna djela. Ali sve to ne potraja dugo.”

,,Među najčudnijim stvarima koje vidjeh bijahu duge procesije biskupa. Dane su mi na znanje njihove misli i njihove riječi preko slika koje izlažahu iz njihovih usta. Njihove krivnje prema vjeri pokazivahu se preko vanjskih unakaženosti. Neki imahu samo tijelo, s tamnim oblakom umjesto glave.

Drugi imahu samo glavu, njihova tijela i srca bijahu kao guste pare. Neki bijahu šepavi, drugi bijahu oduzeti; drugi opet spavahu ili teturahu.” ,,Ove koje vidjeh mislim da bijahu gotovo svi biskupi svijeta, a samo malen broj bijaše savršeno pravednih.”

,,Vidjeh da mnogi pastiri dopustiše da ih se uvuče u ideje koje bijahu pogibeljne za Crkvu. Gradiše veliku, čudnu i neobičnu Crkvu.Svi morahu biti pušteni u nju kako bi bili ujedinjeni i imali ista prava: evangelici, katolici i sljedbe svake vrste. Takva trebaše biti nova Crkva… Ali Bog imaše druge planove”. ,,Još jedanput vidjeh da Petrovu Crkvu razrađenim planom podrivaše tajna sljedba dok je oluje oštećivahu. Ali vidjeh i pomoć koja će doći kada nevolje budu dosegle svoj vrhunac. Ponovno vidjeh Blaženu Djevicu kako silazi nad Crkvu i širi svoj plašt nad njom.”

www.medjugorje-news.com

Izvor
magnifikat.hr

Vezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button