BRDO UKAZANJACRKVAMEĐUGORJEVIJESTIVJERA I DUHOVNOST

Devetnica Kraljici Mira na Brdu ukazanja

Sutra na Brdu ukazanja u Bijakovićima svaki dan u 16 sati započinje devetnica u čast ukazanja Kraljice Mira!

Krunicu devetnice također predmole i svi župljani župe Međugorje prije večernje svete mise u 18.00 sati.

16. 6. utorak – MILETINA

17. 6. srijeda – VIONICA

18. 6. četvrtak – ŠURMANCI

19. 6 petak – BIJAKOVIĆI

20. 6. subota – MEĐUGORJE

21. 6. nedjelja – MAJČINO SELO

22. 6. ponedjeljak – TREĆI RED

23. 6. utorak – FRAMA

24. 6. srijeda – MARIJINE RUKE

Što bismo mogli pokloniti Gospi za obljetnicu njezinih ukazanja? – pitanje je koje si postavljaju mnogi hodočasnici, a mi na njega odgovaramo pitanjem: Zar najmiliji dar Gospi ne bi bio kad bi se njene poruke doista počele živjeti?

Središnja nit Gospinih poruka jest svakako poziv na mir i pomirenje, ali Ona isto tako često naglašava da se do njih dolazi jedino molitvom. Radi toga je neumorno njezino pozivanje na molitvu, da obnovimo molitvu dok nam ne postane radost, da molimo srcem…

S tom željom da Gospi poklonimo nešto posebno za ovu obljetnicu, nešto u čemu bi se mogla ujediniti sva njezina djeca u cijelome svijetu, nešto u čemu će se živjeti njezine poruke, osmislili smo jednu jednostavnu molitvu devetnice.

Zašto devetnica?

Čini se da termin «devetnica» dolazi iz Novog zavjeta, kad su Marija i apostoli nakon Isusova Uzašašæa devet dana jednodušno, ustrajni u molitvi oèekivali obeæanog Duha Branitelja koji ih je ispunio kad «doðe dan Pedesetnice» (Dj 2,1). Od tada je molitva devetnice èesta u tradiciji Crkve. I sama nas Gospa u Meðugorju poziva: «Draga djeco, prikažite devetnice, žrtvujuæi se tamo gdje se najviše osjeæate vezani…» (25. VII 1993.)

Kako moliti ovu devetnicu?

Svakom je danu namijenjena odreðena nakana, za koju se moli meditirajuæi navedene tekstove kroz slavna otajstva krunice. Tekstovi (prvi je izvadak iz Evanðelja, drugi je jedna Gospina poruka od jedne prošle obljetnice, treæi je odlomak iz Katekizma Katolièke Crkve) ne odgovaraju pojedinaènim otajstvima, nego su izabrani tako da osvijetle zadanu nakanu sa evanðeoske, Gospine i crkvene strane. Svojim bi sadržajem trebali biti pomoæ onome koji æe kratkim molitvenim razmatranjem uvoditi u otajstva krunice. Odlomci iz Katekizma o molitvi posebno nam pokazuju bogatstvo, dubinu i neiscrpnost iskustva kršæanske molitve, na koje nas Gospa i ovdje u Meðugorju zapravo samo podsjeæa. Završna molitva objedinjuje u sebi sve molitve na nakanu dana.

Zajedno prema novom

Vjerujemo kako æe i danas ova naša jednodušna ujedinjenost u molitvi donijeti jedno novo iskustvo Ljubavi Božje koja je razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan, a koje je uvijek jedan novi poèetak, jedan prijelaz na drugu razinu života. I kako se molitvom i pravi ratovi, kao i ratovi sumnje i nevjere, te prirodni zakoni mogu promijeniti, iskreno se nadamo da æe i ova naša zajednièka molitva, sjedinjena u Marijinom Srcu i za pobjedu njezinog Bezgrješnog Srca, uèiniti da promjena naših srdaca i života bude Gospi najdraži dar.

1. dan

MOLIMO ZA VIDIOCE

1. Molitva Kraljici Mira

2. Zaziv Duha Svetoga

3. Slavna otajstva krunice

Odlomci za razmišljanje

Isus reèe svojim uèenicima: «To je ono što sam vam govorio dok sam još bio s vama: treba da se ispuni sve što je u Mojsijevu Zakonu, u Prorocima i Psalmima o meni napisano.» Tada im otvori pamet da razumiju Pisma te im reèe: «Ovako je pisano: ‘Krist æe trpjeti i treæi dan ustati od mrtvih, i u njegovo æe se ime propovijedati obraæenje i otpuštenje grijeha po svim narodima poèevši od Jeruzalema.’ Vi ste tomu svjedoci. I evo, ja šaljem na vas Obeæanje Oca svojega. Ostanite zato u gradu dok se ne obuèete u Silu odozgor.» (Lk 24, 44-49)

“Draga djeco! Danas vam zahvaljujem što živite i svojim životom svjedoèite moje poruke. Djeèice, budite jaki i molite da vam molitva dadne snagu i radost. Samo æe tako svaki od vas biti moj i ja æu ga voditi putem spasenja. Djeèice, molite i svjedoèite svojim životom moju nazoènost ovdje. Nek vam svaki dan bude radosno svjedoèenje Božje ljubavi. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu!” (Poruka, 25. lipnja 1999.)

“Molitva je uzdignuæe duše k Bogu ili traženje primjerenih dobara od Boga”. Odakle govorimo moleæi? S visine naše oholosti i vlastite volje, ili “iz dubine” (Ps 130,1) ponizna i skrušena srca? Tko se ponizi bit æe uzvišen. Poniznost je temelj molitve. “Doista ne znamo što da molimo kako valja…” (Rim 8,26). Poniznost je nužno raspoloženje za primanje nezaslužena dara molitve: èovjek je prosjak Božji. (2559)

4. Litanije Gospine

Završna molitva: Gospodine, sve nas kršæane pozivaš biti istinski svjedoci tvog života i tvoje ljubavi. Danas ti posebno zahvaljujemo za naše vidioce, za njihovo poslanje u svjedoèenju poruka Kraljice Mira. Prikazujemo ti sve njihove potrebe i molimo te za svakoga od njih ponaosob, da im budeš blizu te da mognu neprestano rasti u iskustvu tvoje Snage. Molimo te da ih kroz dublju i ponizniju molitvu povedeš prema sve istinskijem svjedoèenju Gospine nazoènosti ovdje. Amen.

2. dan

MOLIMO ZA SVEÆENIKE

NA SLUŽBI U SVETIŠTU

1. Molitva Kraljici Mira

2. Zaziv Duha Svetoga

3. Slavna otajstva krunice

Odlomci za razmišljanje

Isus reèe svojim uèenicima: «Zaista, zaista, kažem vam: Tko vjeruje u mene, èinit æe djela koja ja èinim; da veæa æe od njih èiniti jer ja odlazim Ocu. I što god zaištete u moje ime, uèinit æu, da se proslavi Otac u Sinu. Ako me što zaištete u moje ime, uèinit æu.» (Iv 14, 12-14)

“Draga djeco! Danas sam s vama na poseban naèin i donosim vam svoj majèinski blagoslov mira. Molim za vas i zagovaram vas pred Bogom da shvatite da je svatko od vas nositelj mira. Mir ne možete imati ako vaše srce nije u miru s Bogom. Zato, djeèice, molite, molite, molite, jer je molitva temelj vašega mira. Otvorite svoje srce i dajte Bogu vrijeme, da on bude vaš prijatelj. Kad se stvori pravo prijateljstvo s Bogom, nikakva oluja ga ne može uništiti. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu!” (Poruka, 25. lipnja 1997.)

“Kad bi znala dar Božji” (Iv 4,10). Èudo se molitve pokazuje upravo tu, na rubu zdenaca kamo dolazimo tražiti svoju vodu: tu Krist dolazi u susret svakom ljudskom biæu, On nas prvi traži i On ište piti. Isus je žedan, njegova molba dolazi iz dubina Boga koji nas želi. Molitva je, znali to mi ili ne, susret Božje i naše žeði. Bog je žedan da mi budemo žedni njega. “…ti bi u njega zaiskala i on bi ti dao vode žive” (Iv 4,10). Naša molitva prošnje zaèudo je odgovor. Odgovor na pritužbu Boga živoga: “Ostavili su mene, Izvor vode žive, te iskopali sebi kladence, kladence ispucane” (Jr 2,13), odgovor vjere na nezasluženo obeæanje spasenja, odgovor ljubavi na žeð Sina jedinca. (2560 – 2561)

4. Litanije Gospine

Završna molitva: Gospodine, Ti si jedini izvor života, jedini koji možeš napojiti našu žeð za ljubavlju i prijateljstvom. Hvala ti na tvojoj poniznosti po kojoj se kroz osobu èovjeka, sveæenika, daruješ svom narodu u sv. Misi, u sakramentima, u blagoslovu… Danas te posebno molimo za tvoj blagoslov svim sveæenicima koji su na službi u svetištu Kraljice Mira, kako bi mogli još više otkriti snagu vjere po kojoj što god od tebe zaištu, ti æeš uèiniti, i da postanu pravi nositelji mira koji æe proizlaziti iz njihovog sve jaèeg prijateljstva s tobom. Amen.

3. dan

MOLIMO ZA SVE ŽUPLJANE

1. Molitva Kraljici Mira

2. Zaziv Duha Svetoga

3. Slavna otajstva krunice

Odlomci za razmišljanje

Isus reèe svojim uèenicima: «Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete uèiniti ništa. Ako tko ne ostane u meni, izbace ga kao lozu i usahne. Takve onda skupe i bace u oganj te gore. Ako ostanete u meni i rijeèi moje ako ostanu u vama, što god hoæete, ištite i bit æe vam. Ovim se proslavlja Otac moj: da donosite mnogo roda i da budete moji uèenici. Kao što je Otac ljubio mene tako sam i ja ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi. Budete li èuvali moje zapovijedi, ostat æete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja èuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj. To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna.» (Iv 15, 5-8)

“Draga djeco! Danas vam zahvaljujem na svim vašim žrtvama koje ste mi prikazali ovih dana. Djeèice, pozivam vas da mi se otvorite i da se odluèite za obraæenje. Vaša srca, djeèice, još nisu potpuno otvorena meni i zato vas iznova pozivam – otvorite se molitvi, da vam u molitvi Duh Sveti pomogne da vaša srca budu srca od mesa, a ne od kamena. Djeèice, hvala vam što ste se odazvali mome pozivu i što ste se odluèili sa mnom poæi prema svetosti.” (Poruka, 25. lipnja 1996.)

Odakle dolazi èovjekova molitva? Koji god bio jezik kojim molimo (pokreti i rijeèi), sav èovjek moli. No, da bi oznaèila mjesto iz kojeg molitva izvire, Pisma ponekad govore o duši ili duhu, najèešæe o srcu (više od tisuæu puta). Srce je ono koje moli. Ako je daleko od Boga, molitveni je izraz isprazan. (2562)

4. Litanije Gospine

Završna molitva: Hvala ti Gospodine za tvoju ljubav, hvala ti na pozivu da srcem ostanemo u njoj i donosimo mnogo roda. Hvala ti što si na poseban naèin izabrao ovu župu darujuæi joj svoju Majku, Kraljicu Mira, da s ovog mjesta poziva svijet na mir i pomirenje, obraæenje kroz obnovljeni post i molitvu… Hvala ti za otvorenost svakog srce koje ju je znalo primiti i koje je dopustilo biti njen vidljivi lik za sve one ljude koji ovdje dolaze. Danas te molimo Gospodine, da uèiniš ovu župu još veæim znakom Božjeg Kraljevstva, i da njenim stanovnicima pomogneš biti radosnim i svetim plodovima Gospine nazoènosti. Amen.

4. dan

MOLIMO ZA SVE CRKVENE POGLAVARE

1. Molitva Kraljici Mira

2. Zaziv Duha Svetoga

3. Slavna otajstva krunice

Odlomci za razmišljanje

Isus im zatim ponovno progovori: «Ja sam svjetlost svijeta; tko ide za mnom, neæe hoditi u tami, nego æe imati svjetlost života.» (Iv 8, 12)

“Draga djeco! Danas sam sretna što vas vidim u ovolikom broju i što ste se odazvali i došli živjeti moje poruke. Pozivam vas, djeèice, da budete moji radosni nositelji mira u ovom nemirnom svijetu. Molite za mir, da što prije zavlada vrijeme mira, što moje srce oèekuje s nestrpljenjem. Ja sam vam, djeèice, blizu, i zagovaram za svakog od vas pred Svevišnjim i sve vas blagoslivljam svojim majèinskim blagoslovom. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu!” (Poruka, 25. lipnja 1995.)

Srce je boravište gdje jesam, gdje stanujem (prema semitskom ili biblijskom izrazu: kamo se “spuštam”.) Ono je naše skriveno središte, nedohvatno našemu razumu i drugima; samo Duh Božji može ga proniknuti i spoznati. Ono je mjesto odluke, u dubini naših duševnih težnji; mjesto istine, u kojem izabiremo život ili smrt; mjesto susreta – buduæi da smo na sliku Božju, živimo u odnosu: srce je mjesto saveza. (2563)

4. Litanije Gospine

Završna molitva: Hvala ti, Gospodine, jer si nam dao Crkvu za Majku i za Zaruènicu da nas vodi putem svijetla na našem zemaljskom putu prema tebi. Hvala ti što smo u njoj svi mi braæa i sestre i dijelovi jednog mistiènog tijela. Molimo te danas za sve one koji je vode, da mogu u sebi neprestano obnavljati svoj Savez s tobom, jedinom i pravom Glavom, te tako postajati vjerni i radosni nositelji mira i Istine u ovom nemirnom svijetu. Amen.

5. dan

MOLIMO ZA SVE HODOÈASNIKE

KOJI SU POSJETILI MEÐUGORJE

1. Molitva Kraljici Mira

2. Zaziv Duha Svetoga

3. Slavna otajstva krunice

Odlomci za razmišljanje

Isus tada dozva narod i uèenike pa im reèe: «Hoæe li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoæe život svoj spasiti, izgubit æe ga; a tko izgubi život svoj poradi mene i evanðelja, spasit æe ga. Ta što koristi èovjeku steæi sav svijet, a životu svojemu nauditi? Ta što da èovjek dadne u zamjenu za život svoj?» (Mk 8, 34-38)

“Draga djeco! Danas sam sretna, premda u mom srcu ima još malo tuge za svima onima koji su pošli ovim putem, pa su ga napustili. Moja je nazoènost ovdje zbog toga da vas povedem novim putem, putem spasenja. Zato vas iz dana u dan zovem na obraæenje. Jer, ako ne molite, ne možete reæi da se obraæate. Molim za vas i zagovaram za mir pred Bogom: najprije u vašim srcima, a onda i oko vas, da Bog bude vaš mir. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu!” (Poruka, 25. lipnja 1992.)

Kršæanska molitva je saveznièki odnos Boga i èovjeka u Kristu. Ona je èin Boga i èovjeka; izvire iz Duha Svetoga i iz nas, sva je usmjerena Ocu, u jedinstvu s ljudskom voljom Sina Božjega koji je postao èovjekom. (2564)

4. Litanije Gospine

Završna molitva: U tvojoj su ruci, Gospodine, naši životi. Ti jedini znaš ono što nam je potrebno za naše spasenje. Hvala ti što nas tome i ovdje u Meðugorju uèiš veæ 30. godina preko svoje Majke koja je došla upravo da bi nas povela novim putem, putem spasenja. Blagoslovi i osnaži sve one koji su ovdje zapoèeli taj put, put obraæenja i molitve. Uèvrsti njihovu vjeru, nadu i ljubav da nikada ne iznevjere svoj saveznièki odnos s tobom. Amen.

6. dan

MOLIMO ZA SVE HODOÈASNIKE

KOJI ÆE DOÆI U MEÐUGORJE

1. Molitva Kraljici Mira

2. Zaziv Duha Svetoga

3. Slavna otajstva krunice

Odlomci za razmišljanje

U ono vrijeme reèe Isus: «Slavim te, Oèe, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oèe, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoæe objaviti. Doðite k meni svi koji ste izmoreni i optereæeni i ja æu vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, uèite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naæi æete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.» (Mt 11, 25-30)

“Draga djeco! I danas se radujem vašoj nazoènosti ovdje. Ja vas blagoslivljam svojim majèinskim blagoslovom i zagovaram svakoga od vas pred Bogom. Pozivam vas iznova da proživljavate moje poruke i da ih stavite u život, u djelo. Ja sam s vama i sve vas blagoslivljam iz dana u dan. Draga djeco, ovo su posebna vremena i zato sam s vama da vas ljubim i štitim, da zaštitim vaša srca od sotone i da vas sve više približim k Srcu svoga Sina Isusa. Hvala vam što ste se odazvali mome majèinskom pozivu!” (Poruka, 25. lipnja 1993.)

U Novom savezu, molitva je živ odnos djece Božje sa svojim neizmjerno dobrim Ocem, s njegovim Sinom Isusom Kristom i s Duhom Svetim. Milost Kraljevstva je “jedinstvo cijeloga Presvetoga Trojstva s cijelim duhom”. Molitveni život jest u tome da budemo obièno u prisutnosti triput svetoga Boga i u zajedništvu s Njim. To zajedništvo života uvijek je moguæe jer smo po krštenju postali jedno biæe s Kristom. Molitva je kršæanska ukoliko tvori zajedništvo s Kristom te se širi u Crkvi koja je njegovo Tijelo. Razmjeri su joj širina Kristove ljubavi. (2565)

4. Litanije Gospine

Završna molitva: Nismo mi izabrali tebe, nego si ti, Gospodine, izabrao nas. Samo ti poznaješ sve one malene kojima æe biti dana milost objave tvoje ljubavi preko tvoje Majke, ovdje u Meðugorju. Molimo te za sve hodoèasnike koji æe ovamo doæi, da zaštitiš njihova srca od svakog napadaja sotone i da ih uèiniš otvorenima za sve poticaje tvog i Marijinog Srca. Amen.

7. dan

MOLIMO ZA SVE MEÐUGORSKE

MOLITVENE SKUPINE

I CENTRE U CIJELOME SVIJETU

1. Molitva Kraljici Mira

2. Zaziv Duha Svetoga

3. Slavna otajstva krunice

Odlomci za razmišljanje

Isus reèe svojim uèenicima: «Sve, dakle, što želite da ljudi vama èine, èinite i vi njima. To je, doista, Zakon i Proroci. Uðite na uska vrata! Jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast i mnogo ih je koji njime idu. O kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u Život i malo ih je koji ga nalaze!» (Mt 7, 12)

“Draga djeco! Danas vas pozivam na ljubav, koja je Bogu odana i ugodna. Djeèice, ljubav sve prihvaæa, sve što je tvrdo i gorko, radi Isusa koji je ljubav. Zato, draga djeco, molite Boga da vam doðe u pomoæ, ali ne po vašim željama, nego po svojoj ljubavi. Bogu se predajte, da vas on može lijeèiti, tješiti i praštati vam sve ono što je u vama zapreka na putu ljubavi. Bog može oblikovati vaš život i vi æete rasti u ljubavi. Slavite Boga, djeèice, hvalospjevom ljubavi, da bi ljubav Božja mogla rasti iz dana u dan do svoje punine. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu!” (Poruka, 25. lipnja 1988.)

U molitvi nas Duh Sveti sjedinjuje s Osobom jedinoroðenoga Sina, u njegovu proslavljenom èovještvu. Po njemu i u njemu naša je sinovska molitva u Crkvi povezana s Isusovom Majkom. Od èasa pristanka što ga je dala vjerom pri Navještenju i koji je nepokolebljivo održala pod križem, Marija svoje materinstvo otad proširuje na svu braæu i sestre njezina Sina, “koji još putuju i nalaze se u pogiblima i tjeskobama”. Isus, jedini posrednik, put je naše molitve; Marija, njegova i naša Majka, potpuno mu je otvorena: ona “pokazuje put” (Hodoghitria), ona mu je “Znamen”, prema tradicionalnoj ikonografiji na Istoku i na Zapadu. (2673-2674)

4. Litanije Gospine

Završna molitva: Ljubav je znak po kojem se raspoznaju tvoji uèenici, Gospodine. Hvala ti za svaki odgovor ljubavi uèinjen u darivanju i služenju drugima. Molimo te za sve èlanove meðugorskih molitvenih skupina i centara, da mogu sve hrabrije i odluènije zajedno s tvojom Majkom, u mjestima i obiteljima u kojima žive, pokazivati ovaj uski put koji jedini vodi prema Tebi. Pomozi im rasti iz dana u dan do Punine tvoje Ljubavi. Amen.

8. dan

MOLIMO ZA OSTVARENJE

SVIH PLODOVA I PORUKA MEÐUGORJA

1. Molitva Kraljici Mira

2. Zaziv Duha Svetoga

3. Slavna otajstva krunice

Odlomci za razmišljanje

Isus odgovori Nikodemu: «Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinoroðenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vjeèni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuðuje se; a tko ne vjeruje, veæ je osuðen što nije vjerovao u ime jedinoroðenoga Sina Božjega. A ovo je taj sud: Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost jer djela im bijahu zla. Uistinu, tko god èini zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti da se ne razotkriju djela njegova; a tko èini istinu, dolazi k svjetlosti nek bude bjelodano da su djela njegova u Bogu uèinjena.» (Iv 3, 16-21)

“Draga djeco! Danas, na veliki dan koji ste meni poklonili, želim vas sve blagosloviti i reæi, ovo su dani milosni dok sam s vama. Želim vas poduèiti i pomoæi da poðete putom svetosti. Puno je ljudi koji ne žele shvatiti moju poruku i prihvatiti s ozbiljnošæu ono što govorim, ali zato vas zovem i molim da svojim životima i svakidašnjim životom svjedoèite moju prisutnost. Ako molite, Bog æe vam pomoæi otkriti pravi razlog mog dolaska. Zato, djeèice, molite i èitajte Sveto pismo da biste preko Svetog pisma otkrili poruku za vas preko mojih dolazaka. Hvala što ste se odazvali mome pozivu!” (Poruka, 25. lipnja 1991.)

Marija je savršena moliteljica (Orans), slika Crkve. Kad joj se molimo, s njome prianjamo uz naum Oca, koji šalje svoga Sina da spasi sve ljude. Kao i ljubljeni uèenik, uzimamo sebi Isusovu majku, koja je postala majka svih živih. Možemo moliti s njome i moliti se njoj. Crkvena je molitva kao nošena Marijinom molitvom. S njome je sjedinjena u nadi. (2679)

4. Litanije Gospine

Završna molitva: Hvala ti Oèe jer si nam dao svoga Sina i njegovu Majku, da nijedan koji u njih vjeruje i njih sluša, ne propadne. Hvala ti što ti je stalo do svakog èovjeka i u svom milosrðu ne želiš nikoga osuditi. Molimo te danas za sve ono što je Gospa u Meðugorju izmolila, za svaku milost koja je ovdje i s ovog mjesta potekla u svijet, da može raðati plodove svetosti i služiti Tvom naumu spasenja. Amen.

9. dan

MOLIMO NA NAKANE KRALJICE MIRA

1. Molitva Kraljici Mira

2. Zaziv Duha Svetoga

3. Slavna otajstva krunice

Odlomci za razmišljanje

Isus podiže oèi prema nebu te reèe: «Oèe, hoæu da i oni koje si mi dao budu gdje sam ja, da i oni budu sa mnom: da gledaju moju slavu, slavu koju si mi dao jer si me ljubio prije postanka svijeta. Oèe pravedni, svijet te nije upoznao, ja te upoznah; a i ovi upoznaše da si me ti poslao. I njima sam oèitovao tvoje ime, i još æu oèitovati, da ljubav kojom si ti mene ljubio bude u njima – i ja u njima.» (Iv 17, 24-26)

“Draga djeco! Danas vam se zahvaljujem i želim vas sve pozvati k Miru Božjemu. Želim da svaki od vas u svom srcu doživi onaj mir koji Bog daje. Želim vas danas sve blagosloviti. Blagoslivljam vas Božjim blagoslovom i molim vas, draga djeco, da slijedite moj put i da živite u skladu s njim. Ja vas, draga djeco, volim. I zato vas ne znam po koji put pozivam i zahvaljujem vam za sve što èinite na moje nakane. Molim vas, pomozite mi da vas prikažem Bogu i da vas spasim i vodim putem spasenja. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu!” (Poruka, 25.lipnja 1987.)

Marijina nam je molitva objavljena u zoru punine vremena. Prije utjelovljenja Sina Božjega i prije poslanja Duha Svetoga, njezina molitva na jedinstven naèin suraðuje u dobrohotnom naumu Oèevu, pri navještenju Kristova zaèeæa, te o Pedesetnici kod postanka Crkve, Tijela Kristova. U vjeri svoje ponizne službenice Božji dar nailazi na doèek koji je oèekivao od poèetka vremenâ. Ona, koju je Svemoguæi uèinio “milosti punom” odgovara prinosom cijelog svog biæa: “Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po rijeèi tvojoj”. Taj “Da” jest kršæanska molitva: biti sva za njega jer on je sav za nas. (2617)

4. Litanije Gospine

Završna molitva: Hvala ti, Oèe, na daru molitve kojom možemo doticati tvoje srce, u kojoj se ti sav nama daruješ i uèiš nas darovati se potpuno tebi. Molimo te danas za sve nakane Kraljice Mira, za sve ono što je potrebno da bi cijeli svijet po Mariji mogao uæi u tvoju slavu, slavu Presvetog Trojstva. Amen.

 

 

MOLITVE

Molitva Kraljici Mira

Majko Božja i majko naša Marijo, Kraljice Mira!

Došla si k nama da nas vodiš Bogu.

Isprosi nam od njega milost

da mu poput Tebe i mi mognemo ne samo reæi:

«Neka mi bude po rijeèi Tvojoj!»,

nego to i ostvariti.

U Tvoje ruke stavljamo svoje ruke

Da nas kroz ove nevolje i poteškoæe

dovedeš k Njemu.

Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

VJEROVANJE, 7 OÈENAŠA, 7 ZDRAVOMARIJA, 7 SLAVA OCU

Zaziv Duha Svetoga

O doði Stvorèe, Duše Svet,

pohodi duše vjernika,

poteci višnjom milosti

u grudi štono stvori ih.

Ti nazivaš se Tješitelj,

blagodat Boga Svevišnjeg,

studenac živi, ljubav, plam

i pomazanje duhovno.

Darova sedam razdaješ,

ti prste desne Oèeve,

od vjeènog Oca obeæan,

ti puniš usta besjedom.

Zapali svjetlo u srcu,

zadahni dušu ljubavlju,

u nemoæima tjelesnim

potkrepljuj nas bez prestanka.

Dušmana od nas otjeraj

i postojani mir nam daj,

ispred nas idi, vodi nas

da svakog zla se klonimo.

Daj Oca da upoznamo

i Krista, Sina njegova.

I u te Duha njihova

da vjerujemo sveudilj.

Sva slava Ocu vjeènomu

i uskrslomu Sinu mu

sa Tješiteljem presvetim

nek bude sad i uvijeke. Amen.

S.  Pošalji Duha svoga i postat  æe.

O.  I obnovit æeš lice zemlje.

Pomolimo se: Bože, koji si svjetlošæu Duha Svetoga pouèio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu što je pravo mislimo i njegovoj se utjesi vazda radujemo. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Krunica (ružarij)

RADOSNA OTAJSTVA

1. U prvom otajstvu radosnom razmišljat æemo kako je arkanðeo Gabrijel navijestio Blaženoj Djevici Mariji da æe zaèeti i roditi Sina Božjega po Duhu Svetom.

1 Oèe naš…  10 Zdravo Marijo…  i Slava Ocu

2. U drugom otajstvu radosnom razmišljat æemo kako je Blažena Djevica Marija pohodila svoju rodicu, svetu Elizabetu, i ostala s njome tri mjeseca.

1 Oèe naš…  10 Zdravo Marijo…  i Slava Ocu

3. U treæem otajstvu radosnom razmišljat æemo kako je Blažena Djevica Marija rodila Gospodina našega Isusa Krista u špilji u Betlehemu i postavila ga u jasle.

1 Oèe naš…  10 Zdravo Marijo…  i Slava Ocu

4. U èetvrtom otajstvu radosnom razmišljat æemo kako je Blažena Djevica Marija èetrdeseti dan poslije poroðaja prikazala Ocu nebeskom svoga Sina u hramu i kako ga je starac Šimun primio na ruke.

1 Oèe naš…  10 Zdravo Marijo…  i Slava Ocu

5. U petom otajstvu radosnom razmišljat æemo kako je Blažena Djevica Marija našla svoga Sina treæi dan u Hramu gdje se razgovara s uèiteljima, a bilo mu je tada 12 godina.

1 Oèe naš…  10 Zdravo Marijo…  i Slava Ocu

ŽALOSNA OTAJSTVA

1. U prvom otajstvu žalosnom razmišljat æemo kako se Gospodin naš Isus Krist molio svome nebeskom Ocu i znojio krvavim znojem u Maslinskom vrtu.

1 Oèe naš…  10 Zdravo Marijo…  i Slava Ocu

2. U drugom otajstvu žalosnom razmišljat æemo kako je Gospodin naš Isus Krist bio privezan uz kameni stup i nemilo bièevan u dvoru Pilatovu.

1 Oèe naš…  10 Zdravo Marijo…  i Slava Ocu

3. U treæem otajstvu žalosnom razmišljat æemo kako je Gospodin naš Isus Krist bio  okrunjen trnovom  krunom.

1 Oèe naš…  10 Zdravo Marijo…  i Slava Ocu

4. U èetvrtom otajstvu žalosnom razmišljat æemo kako je Gospodin naš Isus Krist bio osuðen na smrt, pa je put gore Kalvarije nosio na svojim ramenima preteški križ.

1 Oèe naš…  10 Zdravo Marijo…  i Slava Ocu

5. U petom otajstvu žalosnom razmišljat æemo kako je Gospodin naš Isus Krist bio propet na tvrdom križu izmeðu dva razbojnika, a gledala ga njegova žalosna Majka Marija.

1 Oèe naš…  10 Zdravo Marijo…  i Slava Ocu

SLAVNA OTAJSTVA

1. U prvom otajstvu slavnom razmišljat æemo kako je Gospodin naš Isus Krist treæi dan po svojoj Muci i smrti slavno uskrsnuo od mrtvih, da više nikada ne umre.

1 Oèe naš…  10 Zdravo Marijo…  i Slava Ocu

2. U drugom otajstvu slavnom razmišljat æemo kako je Gospodin naš Isus Krist èetrdeset dana poslije svoga uskrsnuæa uzašao na nebo i sjedi o desnu nebeskog Oca.

1 Oèe naš…  10 Zdravo Marijo…  i Slava Ocu

3. U treæem otajstvu slavnom razmišljat æemo kako je Gospodin naš Isus Krist poslao Duha Svetoga nad apostole u prilici ognjenih jezika.

1 Oèe naš…  10 Zdravo Marijo…  i Slava Ocu

4. U èetvrtom otajstvu slavnom razmišljat æemo kako je Blažena Djevica Marija preminula s ovoga svijeta, te kako je dušom i tijelom bila uznesena na nebo.

1 Oèe naš…  10 Zdravo Marijo…  i Slava Ocu

5. U petom otajstvu slavnom razmišljat æemo kako je Blaženu Djevicu Mariju okrunilo Presveto Trojstvo za kraljicu neba i zemlje, i razmišljat æemo rajsko uživanje svih Svetih.

1 Oèe naš…  10 Zdravo Marijo…  i Slava Ocu

 

Litanije Gospine

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, èuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oèe nebeski Bože, smiluj nam se!

Sine, otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!

Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!

Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo,                          moli za nas

Sveta Bogorodice,

Sveta Djevo Djevica,

Majko Kristova,

Majko Božje milosti,

Majko prebistra,

Majko preèista,

Majko neoskvrnjena,

Majko nepovrijeðena,

Majko ljubezna,

Majko divna,

Majko dobrog savjeta,

Majko Stvoriteljeva,

Majko Spasiteljeva,

Majko Crkve,

Majko naša,

Djevice premudra,

Djevice èasna,

Djevice hvale dostojna,

Djevice moguæa,

Djevice milostiva,

Djevice vjerna,

Ogledalo pravde,

Prijestolje mudrosti,

Uzroèe naše radosti,

Posudo duhovna,

Posudo poštovana,

Posudo uzorne pobožnosti,

Ružo otajstvena,

Tornju Davidov,

Tornju bjelokosni,

Kuæo zlatna,

Škrinjo zavjetna,

Vrata nebeska,

Zvijezdo jutarnja,

Zdravlje bolesnih,

Utoèište grješnika,

Utjeho žalosnih,

Pomoænice kršæana,

Kraljice anðela,

Kraljice patrijarha,

Kraljice proroka,

Kraljice apostola,

Kraljice muèenika,

Kraljice priznavalaca,

Kraljice djevica,

Kraljice svih svetih,

Kraljice bez grijeha istoènog zaèeta,

Kraljice na nebo uznesena,

Kraljice svete krunice,

Kraljice obitelji,

Kraljice mira.

Jaganjèe Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine.

Jaganjèe Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.

Jaganjèe Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.

S.  Moli za nas, Sveta Bogorodice.

O.  Da dostojni postanemo obeæanja Kristovih.

Pomolimo se: Dopusti nama slugama svojim, molimo, Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Marije, vazda Djevice izbavimo od sadašnje žalosti i naužijemo vjeène radosti! Po Kristu Gospodinu našem! Amen!

 

Majci Mira

(Meðugorska himna Gospi)

Došli smo Ti, Majko draga,

Sa svih strana ove Zemlje,

Donijesmo ti jade svoje

I u njima svoje želje.

Pogledaj nas, utješi nas,

Svoje ruke stavi na nas!

Svome Sinu preporuèi,

Majko mira, moli za nas!

Cijela Crkva gleda u Te

Ko u zvijezdu zadnjeg spasa.

Oèisti nas, zagrli nas,

Molimo te iz sveg glasa!

Bijakovo Tvoje malo,

Meðugorje cijelo s njime

Razniješe Tvoju slavu,

Proslaviše Tvoje ime.

Za svu ljubav, Majko draga,

Što je ovdje na nas izli,

Dajemo ti obećanje

Biti bolji neg smo bili.

ICMM

Vezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Molimo Vas ugasite AdBlock-er